Napelem rendszerek áramszolgáltatói ügyintézése

A napelemes rendszereket, mint ahogy minden energiatermelő berendezést, az áramszolgáltató teljesítmény alapján kategorizál. A leggyakrabban alkalmazott erőműtípus a háztartási méretű kiserőmű, amelynek az a célja, hogy a háztartás villamosenergia-szükségletét helyben megtermelje, ezzel hozzájárulva a környezetbe kibocsátott széndioxid mennyiségének csökkentéséhez. 

HMKE-nek minősül az a villamosenergia-termelő berendezés, amelyre az alábbiak jellemzők:

  • a felhasználó saját kisfeszültségű hálózatához csatlakozik,
  • energiatermelő teljesítménye nem haladja meg a felhasználó rendelkezésre álló teljesítményének mértékét,
  • maximum 50 kVA a névleges teljesítőképessége (2-3 kVA beépített termelőkapacitás által megtermelt energiamennyiség egy átlagos lakás éves fogyasztását képes fedezni)
 

A HMKE hálózatra csatlakoztatásához, vagyis a visszatápláláshoz az adott területen működő áramszolgáltató engedélye szükséges. Az engedélyezés folyamata látható az alábbi ábrán. Természetesen, ennek a folyamatnak minden elemét átvállaljuk mi, csak a legszükségesebb dolgokkal terheljük ügyfeleinket. Ez a gyakorlatban két levélfeladást és egy hivatalos bejelentést igényel, az áramszolgáltató ügyfélszolgálatán. Minden más ügyintézést kollégáink elvégeznek.

HMKE létesítés folyamata:

HMKE létesítés folyamata

Csatlakozás:
A napelemes rendszer csatlakoztatása a belső felhasználói hálózatra történik, így a termelt energia a saját fogyasztói berendezéseken, részben vagy teljesen felhasználásra is kerülhet. Ha a pillanatnyi felhasználás nagyobb, mint a termelt energia, a szükséges energia a közcélú hálózatból kerül a belső hálózatra. Ha a pillanatnyi termelés meghaladja a felhasználást, a többlettermelés a közcélú hálózatba kerül.

A forgalmazó/telepítő felelőssége a hatályos jogszabályok és előírások betartása.

A HMKE berendezést TILOS üzembe helyezni addig, amíg a kétirányú (ad-vesz) mérőt nem szerelte fel a szolgáltató! Ellenkező esetben a felhasználó szerződésszegést követ el. A mérő felszereléséig megtermelt energiát a későbbiekben nem áll módunkban elszámolni. A szakszerűtlen HMKE szerelés és/vagy az engedély nélküli üzembe helyezés miatti kártérítési és egyéb felelősség az igénybejelentőt terheli.

Energia mérése:
A termelt és felhasznált energia mérése a csatlakozási ponton elhelyezett kétirányú mérőberendezéssel történik. A mérő külön-külön számlálón jeleníti meg a felhasznált és a termelt villamos energia mennyiséget. A mérőberendezés fázisonkénti mérőművel rendelkezik, tehát abban az esetben is pontosan regisztrálja a termelést és a felhasználást, ha háromfázisú a csatlakozás, de a napelemes rendszer csak az egyik fázisra csatlakozik.

Elszámolás:
A közcélú elosztóhálózatba betermelt energia elszámolásának feltétele a HMKE-re vonatkozó érvényes Hálózat Használati Szerződés megléte.
Az elszámolás alapját a leolvasott mérési adatok képzik. Az elfogyasztott és a betermelt energia szaldóképzését követően elszámoló számla kerül kiállításra. Amennyiben az elszámolási időszakban a termelt és a felhasznált villamosenergia-szaldó eredménye betáplálási többletet mutat, a többletenergiát az adott csatlakozási ponton értékesítő villamosenergia-kereskedő vagy egyetemes szolgáltató – számla ellenében –megtéríti. A térítés mértéke a felhasználóként fizetendő villamos energia átlagos termékárának (rendszerhasználati díj nélküli ár) felel meg.

Az áramszolgáltatók honlapján megtalálhatóak a részletes tájékoztatók és a vonatkozó űrlapok:

ELMŰ-ÉMÁSZ: https://halozat.elmu.hu/eromuvi-informaciok

E.ON:https://www.eon.hu/Uzleti_haztartasi_meretu_kiseromu

EDF-DÉMÁSZ:https://www.edfdemasz.hu/pages/aloldal.jsp?id=618185

 
Szerkesztette: Ökrös László